Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

O nama

Prava pacijenata

Pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite primjerene pacijentovu zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, standard je koji Zakon jamči svim pacijentima.

U našoj ordinaciji dentalne medicine “Dental Studio Stradiot “, dobrobit pacijenta uvijek je ispred ostvarenja dobiti. Princip rada naše ordinacije bazira se na tome da se pacijentu uvijek ponudi nekoliko rješenja za određeni zdravstveni problem ( uz detaljno objašnjenje svakog terapijskog postupka), kako bi svaki pacijent pojedinačno, sukladno svojim mogućnostima i željama, mogao odabrati ono rješenje koje je za njega najprihvatljivije.

Obzirom da je naš rad baziran na transparentnosti, prava pacijenata izuzetno su nam važna, te stoga kao ordinacija dentalne medicine poštujemo sve zakone i zakonske odredbe koji se odnose na našu struku.

Svaki pacijent ima pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu koja je u njegovom najboljem interesu.

Zdravstveni radnik, prilikom informiranja odnosno pružanja obavijesti pacijentu, treba u što većoj mjeri pružiti jasne i razumljive informacije svakom pacijentu ponaosob.

Način na koji se zdravstveni radnici odnose prema pitanju pacijenta na samoodređenje u odnosu na vlastito zdravlje i tjelesni integritet, tj. prema obavještavanju pacijenta radi pristanka na liječenje, pokazatelj je poštovanja ljudskog dostojanstva.

Pacijent, zajedno s liječnikom, sudjeluje u donošenju odluke o svome daljnjem liječenju.
Pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost, kao i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog ili terapijskog postupka a izražava se potpisivanjem suglasnosti

Također, pravo svakog pacijenta je dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije ( original ostaje ustanovi, odnosno u ovom slučaju ordinaciji dentalne medicine ).
Osim toga, pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka

Naravno, odnos pacijent-zdravstveni radnik, je dvostrani odnos te se potpunost i istinitost informacija podrazumijeva, a često može biti od presudnog značaja za izbor terapije.

Pacijent ne smije prešutiti neku važnu činjenicu o svome zdravstvenom stanju, primjerice alergiju na neki lijek ili kroničnu bolest, u protivnom suodgovoran je za neželjeni ishod. Upravo iz tog razloga, prije zahvata u ordinaciji dentalne medicine, pacijent potpisuje dokument u kojem navodi svoju zdravstvenu anamnezu.

Potpuno informirani pacijent sudjeluje u riziku poduzimanja zahvata.