Studio Stradiot | T/F. 051.212.578 | Kontakt

Blog

Dentalni asistent – uloga i zadaci u ordinaciji dentalne medicine

Aktivnost dentalnog asistenta/asistentice obuhvaća niz bitnih sektora u radu stomatološke ordinacije:

  1. OSNOVNI POSAO DENTALNOG ASISTENTA/ASISTENTICE, je pravilno provođenje mjera dezinfekcije radnih površina, priprema i sterilizacija instrumenata prema pravilima struke, kao i priprema instrumenata prema vrsti dogovorenog zahvata, za svakog pacijenta ponaosob.
  2. ODNOS PREMA PACIJENTIMA, podrazumijeva (verbalno i neverbalno)  praćenje ponašanja pacijenta prije u toku i nakon zahvata.
    U tom dijelu bitno je da dentalni asistenta/asistentica,prilazi pacijentu na način da se pacijent osjeća opušteno, sigurno, mirno i da bude potpuno spreman za dogovorenu terapiju.
    Prije samog tretmana, pacijent  mora biti dobro upućen u cijeli tijek tretmana te  mora imati sve potrebne informacijama o istom. Taj dio obavlja dentalna asistentica u suradnji sa doktorom dentalne medicine.
  3. KVALITETNA SURADNJA SA DOKTOROM DENTALNE MEDICINE (STOMATOLOGOM) znači da dentalni asistent/asistentica, tijekom cijelog terapijskog postupka, kojeg radi doktor, mora koristiti adekvatne tehnike i materijale te budno pratiti doktora, da bi postupak asistencije bio što kvalitetniji i efikasniji. Doktoru dentalne medicine, dentalni asistent/asistentica asistira pri svim terapijskim postupcima (konzervativna terpaija, protetika, oralna kirurgija, oralna higijena i profilaksa).
  4. ODNOS PREMA TIMU I RADNOJ OKOLINI, podrazumijeva oržavanje ugodne atmosfere kako prema pacijentima tako i prema ostalim suradnicima i članovima tima.
Za obavljanje svih zadataka koji su postavljeni pred dentalnog asistenta/asistenticu vrlo je bitno da se osoba  kontinuirano educira i usavršava, kroz razne praktične i teoretske tečajeve.